Všeobecné obchodné podmienky

Petr Burýšek - Obchodík bez obalu, so sídlom Pod čerešňami 470/7, 911 01 Trenčín, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, OU-TN-OZP1-2018/106822-2, č.živnostenského registra 350-41477 

IČO: 51726831

DIČ: 1086282285

IČ DPH: SK1086282285

E-mail: info@obchodikbezobalu.sk

Telefón: +421 944 048 384

 

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.obchodikbezobalu.sk. Bližšie informácie môžete získať zaslaním žiadosti na info@obchodikbezobalu.sk

1.2. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.obchodikbezobalu.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Petr Burýšek - Obchodík bez obalu, so sídlom Pod čerešňami 470/7, 911 01 Trenčín, IČO: 51726831, DIČ: 1086282285. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

1.3. Kupujúcim može byť len osoba staršia ako 18 rokov.

1.4. Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou kurzov súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb

II. Objednávka

2.1. Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky.

2.2. Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť.

2.3. Odoslaná objednávka je pre Kupujúceho právne záväzná. Akceptovanie objednávky Predávajúcim bude kupujúcemu potvrdené e-mailovou správou zaslanou na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávkovom formulári. Predávajúci nie je povinný objednávku kupujúceho akceptovať a v takomto prípade predávajúci vhodným spôsobom informuje kupujúceho o tejto skutočnosti a už prijaté finančné plnenie bezokladne vráti späť objednávateľovi. Potvrdením objednávky predávajúcim vznikajú kupujúcemu a predávajúcemu vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje uhradiť plnú kúpnu cenu. Povinnosť predávajúceho poskytnuť predmet kúpy je podmienená zaplatením kúpnej ceny predmetu kúpy v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Okamihom zaplatenia kúpnej ceny sa rozumie pripísanie príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho a v prípade platby kartou okamihom uhradenia kúpnej ceny prostredníctvom príslušnej platobnej brány. Nevyužitím digitálneho obsahu alebo jeho časti, nevzniká kupujúcemu právo na vrátenie kúplnej ceny alebo jeho časti.

2.4. Kupujúci je s dostatočným predstihom pred uskutočnením objednávky riadne informovaný o týchto obchodných podmienkach. Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky, ktoré sú zároveň uverejnené na webových stánkach predávajúceho, sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená akceptáciou, vyplnením a odoslaním objednávky Predávajúcemu.

III. Cena produktov, faktúry

3.1. V zhrnutí objednávky a na webovej adrese www.obchodikbezobalu.sk, nájdete všetky ceny predmetu kúpy a ďalších služieb a akýchkoľvek prípadých poplatkov. Ceny predmetu kúpy a ďalších služieb môžu byť predávajúcim menené s tým, že pre kupujúceho platia ceny uvedené v okamihu objednávky a to po celú dobu sprístupnenia digitálneho obsahu.

3.2. Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

IV. Dodacie podmienky produktov (e-book, online kurz)

4.1. Spôsob dodania produktu: Pri kúpe e-booku bude digitálny obsah vo formáte pdf (ebook) alebo odkaz pre ich stiahnutie alebo spustenie dodaný až po zaplatení kúpnej ceny na emailovú adresu uvedenú Kupujúcim na objednávke.

4.2. Dodacia lehota: Dĺžka dodaciej lehoty závisí na zvolenom spôsobe platby. Ak je platba uskutočňovaná bežným bankovým prevodom, bude produkt dodaný najneskôr do 3 pracovných dní potom, čo bude platba pripísaná na bankový účet predávajúceho. U platby online platobnou kartou alebo rýchlym online prevodom bude produkt dodaný obratom po prevedení platby. Ak je pri kurze uvedený dátum jeho spustenia, digitálny obsah bude sprístupnený v tento dátum.

V. Platba

5.1. Spôsoby platby:

• Platobnou kartou online

• Bankovým prevodom na základe zaslanej faktúry s uvedným číslom účtu a variabilným symbolom

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti ComGate Payments, a.s. ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesla k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosťi ComGate Payments, a.s.

Pre prípadné reklámacie a otázky k platbám cez platobnú bránu, kontaktujte prosím:

ComGate Payments, a.s. Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové E-mail: platby-podpora@comgate.cz Tel: +420 228 224 267

5.2. Forma platby:

Platbu je možné vykonať jednorázovo alebo na splátky.

V prípade zakúpenia online kurzu s možnosťou splátok, sa kupujúci zaväzuje uhradiť všetky splátky – zakúpením sa zaviazal uhradiť platby za objednanú službu po dobu určenú na predajnej stránke a vo faktúre. Výsledne tak získava celý online kurz s tým, že na základe svojho rozhodnotia môže využiť pre svoje lepšie cash-flow dohodnuté splátky. Pri predčasnom ukončení splátok alebo predĺženia času úhrady, môže byť kurz dočasne uzatvorený až do doby uhradenia ďalších splátok. Tým nie je dotknutá povinnosť kupujúceho k úhrade všetkých splátok.

5.3. Ak nebude cena zaplatená v plnej výške a včas, vzniká predávajúcemu právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a záväzok z kúpnej zmluvy zanikne bez ďalšieho odôvodnenia. Doposiaľ obdržané platby nie je predávajúci kupujúcemu povinný vrátiť.

VI. Odstúpenie od zmluvy

6.1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku v lehote 14 dní od vstúpenia do plateného kurzu, a to elektronickou formou na tento email: info@obchodikbezobalu.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene online kurzu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do členskej sekcie plateného online kurzu.

VII. Členská sekcia

7.1. Zabezpečenie: Prístup do členskej sekcie je zabezpečený užívateľským menom a heslom.

7.2. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany objednávateľa.

7.3. Zodpovednosť za obsah webu: Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

VIII. Ochrana osobných údajov

8.1. Osobné údaje Kupujúceho sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General data Protection Regulation) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018.

8.2. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho (resp. Užívateľa), ktorý je fyzickou osobou, v nevyhnutne nutnom rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo ako aj ďalšie údaje uvedené v prihláške (ďalej len ako „osobné údaje“) na právnom základe za účelom poskytnutia Služby. Osobitný súhlas Objednávateľa sa v tomto prípade nevyžaduje.

8.3. Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

8.4. Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.6.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.