OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Oboznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť Zuzana Burýšková - Obchodík bez obalu, IČO: 40817857, so sídlom Pod čerešňami 470/7, Trenčín a prevádzkujeme webové stránky www.obchodikbezobalu.sk Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tzn. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, na akú dlhú dobu, príp. vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mail: info@obchodikbezobalu.sk

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
 • • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
  vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupu do aplikácie, zasielanie online kurzu, dodania tovaru, atď.),
  • vedenie účtovníctva
  ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov,
  • marketing – zasielanie newsletterov
  vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate, využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože s odôvodnením predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať kliknutím na odkaz s odhlásením, ktorý je v každom zaslanom e-maile.

 • • pokročilý marketing na základe súhlasu
  Len na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať taktiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.
  • fotografická dokumentácia – napr. fotografie vašich ušitých produktov, atď.
  Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčaných lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prehliadaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prehliadať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Postúpenie osobných údajov tretím osobám

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia následujúcich platforiem:

 • • SmartSelling - aplikácie pre komunikáciu, web a fakturáciu
  • Facebook - FB pixel

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania osobných údajov. Zaväzujeme sa však, že v takom prípade, pri výbere budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spravovania ako na seba.

Postúpenie dát mimo Európsku úniu

Spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EU.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@obchodikbezobalu.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup náš môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme/pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 60 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých dielčich spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 60 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady v zákonom stanovenej lehote. V tomto prípade teda zmažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami vám zasielame, ak ste našim zákazníkom, na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov kliknutím na odkaz s odhlásením, ktorý je v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahradzujú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.